Vsen - Polsstokhoogspringen

  Zaterdag 27 juli 2019

  15:16u - 17:06u Officieel

Aanvangshoogte: 3,10m - 3,20m - 3,30m - 3,50m - 3,60m - 3,70m - 3,80m - 3,90m - 4,00m - 4,10m - 4,20m - 4,30m - 4,56m + 10cm